Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden en Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via de volgende link kunt u onze Privacyverklaring bekijken: Privacyverklaring Tameson B.V.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Hieronder leest u onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor consumenten en zakelijke klanten. U kunt deze voorwaarden ook downloaden in pdf formaat.

 1. Algemene Verkoopvoorwaarden Consumenten
 2. Algemene Verkoopvoorwaarden Zakelijk

Algemene Verkoopvoorwaarden Consumenten

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van TAMESON bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 19 - Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. TAMESON:TAMESON B.V., onder meer handelend onder de namen Tameson.nl, Magneetventielshop.nl, Magneetventielshop.be, Tameson.co.uk, Tameson.com en aanbieder van producten en/of diensten op afstand.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met TAMESON. Indien de afgenomen producten of diensten niet voor particulier gebruik bestemd zijn, en/of de overeenkomst een betalingsverplichting inhoudt van tenminste 500 euro exclusief belastingen, gelden automatisch de 'Algemene Verkoopvoorwaarden Zakelijk';
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door TAMESON georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en TAMESON gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingadres (geen bezoekadres):
TAMESON B.V.
Torenallee 20
5617BC Eindhoven
Nederland
Telefoonnummer: +31(0)40-7505795 (Ma-Vr 9h-17h)
E-mailadres: info@tameson.nl
KvK-nummer (Nederland): 72902531
Btw-identificatienummer: NL859280263B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TAMESON en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen TAMESON en consument. Afwijkingen van deze voorwaarden worden nadrukkelijk afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door consument en TAMESON schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg.
 3. Indien TAMESON gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van TAMESON om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat TAMESON de voorwaarden soepel toepast, geeft de consument geen enkel recht.
 4. TAMESON is nimmer aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, welke direct of indirect veroorzaakt wordt door zijn producten of diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van TAMESON, in welk geval TAMESON nimmer gehouden zal zijn tot een hogere schadevergoeding dan een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het desbetreffende product of dienst met een maximum van 500 euro.
 5. Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op onder meer, maar niet beperkt tot, producten, diensten, adviezen, documenten, materialen, ontwerpen, schetsen, offertes berusten bij TAMESON en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TAMESON.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder aanvullende voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Aanbiedingen of offertes zijn geldig zo lang de voorraad strekt.
 3. Indien aanbiedingen of offertes geen informatie over de geldigheidsduur vermelden zijn deze, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, niet langer dan 7 dagen geldig.
 4. TAMESON spant zich in om het aanbod van producten en/of diensten volledig en duidelijk te omschrijven. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden TAMESON niet.
 5. De consument is zelf volledig verantwoordelijk voor de keuze van een product voor de beoogde toepasssing, alsmede het juiste gebruik van producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de eventuele kosten voor betaalmethodes;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien dit geen overeenkomst op afstand betreft, komt de overeenkomst pas tot stand wanneer TAMESON de aanvaarding van de consument heeft bevestigd.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TAMESON langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TAMESON passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal TAMESON daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Producten blijven eigendom van TAMESON zolang de betaling door de consument nog niet verricht is.
 5. Indien er vooruitbetaling is bedongen, is TAMESON gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zolang de betaling door de consument nog niet verricht is.
 6. TAMESON kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. TAMESON is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst niet aan te gaan of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. De consument gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat, in het geval van levering van diensten, de levering voor het eindigen van de bedenktijd kan starten.
 8. De consument heeft via de website toegang tot de volgende informatie:
  • de contactinformatie van TAMESON;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Het herroepingsrecht is alleen geldig indien er sprake is van een overeenkomst op afstand.
 2. TAMESON vermeldt duidelijk op welke producten het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is. Bij de aankoop van producten met herroepingsrecht heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van aflevering van het product aan de consument of een door hem aangewezen derde.
 3. TAMESON mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten:

 1. TAMESON vermeldt duidelijk op de website op welke diensten het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het product mag niet getest of in gebruik genomen zijn, uit overwegingen van veiligheid en hygiëne. Het product en de eventueel bijgeleverde documentatie en verpakking mogen niet beschadigd of vervuild zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Door het veroorzaken van waardevermindering van het product kan de consument geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij zo snel mogelijk, maar binnen de bedenktijd aan TAMESON volgens de door TAMESON verstrekte instructies.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, moet het product afgeleverd worden bij TAMESON, of overhandigt aan (een gemachtigde van) TAMESON. Dit hoeft niet als TAMESON heeft aangeboden het product zelf af te halen. Als de consument faalt om binnen de gestelde termijn de producten in correcte staat af te leveren bij TAMESON, vervalt zijn recht op herroeping.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door TAMESON verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de consument heeft verzocht dat de verrichting van een dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument TAMESON een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door TAMESON is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Artikel 9 - Verplichtingen van TAMESON bij herroeping

 1. Als TAMESON de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. TAMESON vergoedt de betalingen die de consument heeft verricht voor het geretourneerde product. Hierbij mag TAMESON de gemaakte leveringskosten en eventueel gemaakte betalingskosten in mindering brengen, ook als TAMESON deze kosten niet in de originele overeenkomst heeft doorberekend. TAMESON betaalt de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop hij het product heeft ontvangen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

TAMESON kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als TAMESON dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten die niet behoren tot het aanbod op de websites.
 2. Producten of diensten waarbij vermeld is dat het herroepingsrecht uitgesloten is. Dit kunnen bijvoorbeeld producten of diensten zijn die met korting worden aangeboden of die op vraag van de consument besteld worden.
 3. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TAMESON geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 4. Dienstenovereenkomsten, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 5 lid 7, na volledige of gedeeltelijke uitvoering van de dienst, tenzij anderszins schriftelijk met de consument is overeengekomen.
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 11 - De prijs

 1. De vermelde prijzen op de websites voor producten en diensten en tarieven voor verzending of betaalmethodes, mogen door TAMESON ten alle tijden gewijzigd worden.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan TAMESON producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar TAMESON geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien TAMESON dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 6. Bij de vermelde prijzen staat aangegeven of het een prijs inclusief of exclusief BTW betreft.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 1. TAMESON garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is). De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop door de consument. Garantie geldt niet voor: slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water, damp, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door TAMESON gegeven instructies) of misbruik; op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen.
 2. TAMESON staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. TAMESON staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. TAMESON is nooit verantwoordelijk voor schade, waaronder gevolgschade, van een product of dienst. De consument is verplicht om zorgvuldig de productdocumentatie te volgen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. TAMESON zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt. Als de consument een onjuist afleveradres heeft opgegeven, is TAMESON niet verantwoordelijk voor de eventueel verlengde levertermijn en extra kosten als gevolg.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TAMESON geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar kan in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding door TAMESON.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TAMESON het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TAMESON zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg met de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij TAMESON tot het moment dat het product wordt afgegeven aan de vervoerder, een aangewezen derde door de consument, of de consument zelf, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien een bestelling uit meerdere producten met verschillende levertijden bestaat, mag TAMESON de gehele bestelling verzenden uitgaande van de langste levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als TAMESON voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat TAMESON de overeenkomst heeft bevestigd.
 2. TAMESON behoudt het recht om te bepalen welke betaalmethodes aangeboden worden. TAMESON kan de methode betaling na levering aanbieden, maar behoudt het recht om deze zonder enige opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TAMESON te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft TAMESON het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TAMESON, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij TAMESON ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TAMESON binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen TAMESON en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant en voor wat betreft kantonzaken, kanton Eindhoven.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze toegankelijk zijn voor de consument.

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. TAMESON behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Terugkerende consumenten dienen daarom bij het bezoeken van de websites en het aangaan van een nieuwe overeenkomst opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.

Laatste wijziging: 1 Oktober 2018

 

 

Algemene Verkoopvoorwaarden Zakelijk

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Aanbiedingen en overeenkomsten
 • Artikel 5 - Prijzen en betaling
 • Artikel 6 - Conformiteit
 • Artikel 7 - Garantie
 • Artikel 8 - Levering en leveringstermijnen
 • Artikel 9 - Annulering van een bestelling
 • Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 11 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 12 - Klachten
 • Artikel 13 - Overmacht
 • Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen
 • Artikel 15 - Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Partijen:
  • TAMESON:TAMESON B.V., onder andere handelend onder de namen Tameson.nl, Magneetventielshop.nl, Magneetventielshop.be, Tameson.co.uk, Tameson.com en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Klant:de rechtspersoon die met TAMESON een overeenkomst aangaat of aan wie TAMESON een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door TAMESON georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en TAMESON gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingadres (geen bezoekadres):
TAMESON B.V.
Torenallee 20
5617BC Eindhoven
Nederland
Telefoonnummer: +31(0)40-7505795 (Ma-Vr 9h-17h)
E-mailadres: info@tameson.nl
KvK-nummer (Nederland): 72902531
Btw-identificatienummer: NL859280263B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van TAMESON. Afwijking van deze algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk afgewezen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien TAMESON gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van TAMESON om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat TAMESON de voorwaarden soepel toe past, geeft de klant geen enkel recht.
 4. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Indien aanbiedingen of offertes geen informatie over de geldigheidsduur vermelden zijn deze, onder verhoud van het bepaalde in lid 1, niet langer dan 7 dagen geldig. Aanbiedingen en offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
 3. TAMESON kan niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden worden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De overeenkomst tussen de klant en TAMESON komt tot stand nadat de klant een aanbod heeft geaccepteerd welke vervolgens door TAMESON schriftelijk bevestigd is, of doordat TAMESON met de uitdrukkelijke instemming van de klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 5. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn pas bindend indien deze schriftelijk door TAMESON zijn bevestigd. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of het verwachte tijdstip van levering beïnvloeden. De klant aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.
 6. TAMESON mag zich op de hoogte stellen van de kredietwaardigheid van de klant. Indien dit onderzoek onduidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de klant om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft TAMESON de bevoegdheid de overeenkomst te weigeren of om daar nader overeen te komen condities aan te verbinden.
 7. TAMESON spant zich in om duidelijke informatie te verschaffen over de eigenschappen en kenmerken van het aanbod van producten en/of diensten. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden TAMESON niet. De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de keuze van een product en/of dienst voor de beoogde toepasssing, alsmede het juiste gebruik van producten en/of diensten.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

 1. Bij de door TAMESON vermelde prijzen staat aangegeven of het een prijs inclusief of exclusief BTW betreft. De prijzen voor eventuele transportkosten, betalingskosten of andere servicekosten zijn duidelijk vermeld. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals invoerkosten, vallen niet onder de vermelde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van de hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen hebben ondergaan, is TAMESON gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. TAMESON spant zich in om de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en/of een alternatief voor te stellen.
 3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst, zijn geheel voor rekening van klant.
 4. Door het plaatsen van een bestelling via een webwinkel van TAMESON gaat de klant een betaalverplichting aan.
 5. TAMESON is gerechtigd om te bepalen welke betaalmethodes TAMESON aanbiedt aan de klant.
 6. TAMESON is gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de klant een voorschot te verlangen.
 7. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders schriftelijk door TAMESON aangegeven wordt. Betaling geschiedt in de valuta zoals vermeld op de factuur middels storting of overmaking op een door TAMESON aangewezen bank- of girorekening, zulks tenzij schriftelijk anders overeen gekomen wordt. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de klant niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, is TAMESON gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Betalingen van klant zullen steeds worden geacht eerst te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande vordering, ook indien klant bij betaling anders vermeld.
 9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 10. Indien daartoe naar oordeel van TAMESON aanleiding toe is, heeft TAMESON het recht van de klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door TAMESON te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is TAMESON gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan TAMESON uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van TAMESON en de verplichtingen van de klant jegens TAMESON onmiddellijk opeisbaar en heeft TAMESON het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst onverwijld en zonder verdere aankondiging op te schorten.

Artikel 6 - Conformiteit

 1. TAMESON zal zich inspannen om het geleverde te laten beantwoorden aan de overeenkomst. TAMESON staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal zakelijk gebruik. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door TAMESON en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. De klant is gehouden te allen tijde de (veiligheids-)voorschriften en aanwijzingen van TAMESON en/of de fabrikant op te volgen. TAMESON kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.

Artikel 7 - Garantie

 1. De door TAMESON geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die TAMESON zelf heeft verkregen van degenen van wie zij de desbetreffende goederen heeft betrokken. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelgarantie gelden derhalve slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Andere garantie-afspraken zijn alleen mogelijk wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf overeengekomen zijn.
 2. In het geval dat TAMESON garantie verstrekt op producten, geldt dat binnen de garantietermijn het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is). De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop door de klant. Garantie geldt niet voor: slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water, damp, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door TAMESON gegeven instructies) of misbruik; op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen.
 3. Alle aanspraken op eventuele garantie vervallen wanneer de klant zelf of middels derden, zonder toestemming van TAMESON, reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de geleverde goederen.

Artikel 8 - Levering en leveringstermijnen

 1. TAMESON zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen.
 2. Indien in de overeenkomst wordt vastgelegd dat TAMESON het transport van de goederen naar de klant organiseert, wordt de bestelling geleverd op het adres dat door de klant bij de bestelling kenbaar is gemaakt. De eventuele gevolgkosten voor het opgeven van een foutief adres zijn volledig voor rekening van de klant.
 3. Het risico met betrekking tot de te leveren goederen gaat over op de klant op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de door TAMESON aangewezen vervoerder of direct aan de klant. Eventuele transportschade dient terstond na ontvangst door de afnemer schriftelijk aan TAMESON te worden gemeld.
 4. TAMESON zal in beginsel binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. TAMESON zal dan in overleg met de klant het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de klant retourneren.
 5. Indien is overeengekomen dat de klant voor het transport zorgdraagt, dan dient hij de gekochte producten op de door TAMESON opgegeven datum en plaats af te roepen. Bij gebreke van tijdige afroep, zal TAMESON de producten opslaan voor rekening en risico van afnemer.
 6. De afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van overschrijding van de levertijd, op grond van welke oorzaak dan ook.
 7. Het is de klant verboden de levering van de producten te weigeren. Alle uit deze weigering voortvloeiende kosten en schaden zijn geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 8. TAMESON heeft het recht in gedeelten te leveren. TAMESON is dan gerechtigd de klant voor iedere deelzending te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Artikel 9 - Annulering van een bestelling

 1. TAMESON behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant. Bij annulering door TAMESON zal TAMESON een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de klant.
 2. De klant kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. De klant is dan gehouden alle schade die TAMESON lijdt door de annulering te vergoeden.
 3. Na levering is annulering of terugzending van het geleverde niet mogelijk, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde goederen, waaronder tevens begrepen onderdelen en overige materialen, blijven eigendom van TAMESON totdat al hetgeen TAMESON van de klant te vorderen heeft (waaronder mede begrepen rente en kosten), is voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op klant is overgegaan, is de klant niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en/of de normale bestemming van de producten.
 3. Indien de klant niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens TAMESON en voorts in geval van ontbinding van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal TAMESON gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de klant verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan TAMESON te retourneren, alles onverminderd het recht van TAMESON op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op onder meer, maar niet beperkt tot, producten, diensten, adviezen, documenten, materialen, ontwerpen, schetsen, offertes berusten bij TAMESON en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TAMESON.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. De klant is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en schades (waaronder transportschade). Indien na feitelijke aflevering van door TAMESON geleverde producten gebreken en/of fouten blijken te vertonen, dan is de afnemer binnen 7 dagen na levering verplicht dit schriftelijk aan TAMESON mede te delen. De klant verliest haar recht op reclame jegens TAMESON indien zij dit niet binnen de termijn van 7 dagen doet.
 2. Mocht TAMESON aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. TAMESON is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van:
  • overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  • daden of nalatigheden van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
  • onoordeelkundig gebruik van de door TAMESON geleverde goederen;
  • het verstrekken door klant van onvolledige c.q. onjuiste informatie.
 4. Voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is TAMESON in geen geval aansprakelijk.
 5. Indien de aansprakelijkheid van TAMESON voor schade van klant moet worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs met een maximum van €1000, of althans het gedeelte van de overeenkomst waar de schade mee in verband staat.
 6. De klant vrijwaart TAMESON tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst.

Artikel 12 - Klachten

 1. Indien de levering een gebrek of schade blijkt de vertonen, dient de klant TAMESON per ommegaande schriftelijk op de hoogte te stellen van het gebrek of de schade.
 2. Indien door TAMESON is vastgesteld dat de klant terecht heeft gereclameerd, heeft TAMESON de keuze tussen:
  • aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
  • het kosteloos vervangen of herstellen van het geleverde product;
  • het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de klant betaalde tarief.
 3. Klachten geven de klant geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TAMESON geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TAMESON niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TAMESON of van derden daaronder begrepen. TAMESON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TAMESON zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. TAMESON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien er sprake is van overmacht zoals bepaald in lid 1. TAMESON kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de klant gehouden aan diens verplichtingen jegens TAMESON tot aan dat moment te voldoen. TAMESON is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen TAMESON en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant en voor wat betreft kantonzaken, kanton Eindhoven.

Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. TAMESON behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Terugkerende klanten dienen bij het bezoeken van de websites en het aangaan van een nieuwe overeenkomst opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.

Laatste wijziging: 1 oktober 2018